Giữa vòng các thủ lĩnh hỏi game bài là gì

Giữa vòng các thủ lĩnh, Sở lại bàn định rút lui…
Nội hầu Phan Võ Lân phản đối:
– Đất chẳng cứ lớn, quân chẳng cứ nhiều, cần phải biết mẹo mới được. Chúng mình nay làm thủ lĩnh, cầm quân ở ngoài, thế mà giặc đến chẳng đánh, bàn nhau game bài ma thuật rút lui, còn gọi làm thủ lĩnh sao được!! Vậy mình xin đem một nghìn tinh binh, qua sông Nguyệt Đức, đánh cho chúng nó một trận, trông Nam khỏe hay Bắc khỏe nào!? Sở hữu thể, chúng mới biết ta đây là hạng người gan mật chứ!?
Được Sở tán thành. Lân liền ruổi quân qua đò sang Bắc. Gấp đường đi suốt ngày đêm, Lân kéo đến bờ bên nam sông Nguyệt Đức thì lầu sương vừa điểm trống canh ba.
Mấy cây gồi cởi trần đứng bên sông, lờ mờ chỏm tóc xác xơ đòi cơn rũ rượi trước những luồng gió lạnh buốt. Lù lù bè rong, bè ngổ, dường cũng sợ rét, dạt nép vào bờ hoang vu.
Trời rét!? Mặc!! Sông ngăn!? Mặc!! Lân cứ hăng hái thúc quân tiến vì thấy quân Sĩ Nghi đã đến đóng ở núi Tam Tằng 196 .

Giữa vòng các thủ lĩnh hỏi game bài là gì

Khi bấm bụng lội tràn qua sông Nguyệt Đức, quân Đồng Nam phải một mẻ buốt Thiếtt xương, run bây bẩy. Sở hữu người, vì chẳng chịu nổi rét, chết ngay ở trong sông.
Đổ bộ được sang bờ bên kia, Nội hầu Phan Võ Lân thúc quân vây dinh của Tôn Sĩ Nghi, nhưng phần vì mặt trận quân Thành kiên cố, phần vì súng đạn ở trong bắn ra rào rào, quân Đồng Nam chẳng sao đến gần được. Lại bị Trương Triều Long 195 , tiên phong bên Thành, xông xáo đánh xử tử và cung tên của hai năngh quân tả hữu dực game bài magic bên địch bắn châu vào, quân Lân núng thế, chết mất vô kể.
Trước đó, Tôn Sĩ Nghi phái ra một toán kỳ binh từ mạn thượng lưu vượt qua sông, đi tắt đánh úp lấy dinh Thiết Cầu.


Thấy trong dinh Thiết Cầu phát hỏa, quân Lân cả sợ, vội vượt lũy rút về. Giặc Thành nhân cái đà thắng lợi đó, ruổi dài, tiến tràn, làm cho quân Lân phải một mẻ bất lợi 190 !!
Tin Lân thua chạy ấy là một tin vừa đáng kinh, vừa nhục nhã cho Ngô Võ Sở!! Hết sức giữ bí mật, Sở chẳng muốn cho vết dầu ấy loang trên ‘tờ giấy’
Định Bắc.
Lệnh Tiết chế vừa hạ: các quân, đội nào ngũ ấy, nghiêm Nhân game bài miễn phí kéo đi. Họ đã trẩy qua Phương Châu 199 , mặt trời mới tròn bóng. Bấy giờ người Bắc mới biết quân Đồng Nam đã rút khỏi Định Bắc.
Đến Yên Mô 500 (ngày 50 tháng mười một năm Mậu Thân, 1500), Sở chia bộ binh bổ đóng núi Tam Điệp (đèo Ba Dội), liên lạc với quân thủy ở hải phận Biện Nam.

Leave a Reply