Sở mật truyền chơi game bài lá online

Ta sở hữu việc gì sai người ra khỏi thành chắc sẽ bị chúng bắt xử tử. Vả, những lính Đông Châu được dịp này, lại dễ trốn lắm. Thế mà chực đem quân đó game bài làng vui chơi đi đánh, khác nào thả dê đánh cọp, tài nào chẳng thua!? Muốn đóng cửa thành cố sức giữ, lại sợ chẳng thể tin cậy ở lòng người, tất sở hữu nội biến… Đánh đã chẳng xong, giữ lại chẳng vững, bây giờ chỉ còn một chước: rút lui, dử giặc vào trong nội địa.
– Thủ lĩnh quân, – Vẫn lời Thì Nhậm, – Nên mau truyền lệnh cho đội quân đóng thật khủng lương thực trên các thuyền, chở ra đồn Biện Nam trước. Rồi ta sẽ kéo bộ binh, gióng trống, mở cờ, lui giữ lấy núi Tam Điệp 193 , liên lạc với quân thủy. Cố giữ cho vững chỗ hiểm yếu ấy, bấy giờ mới bay thư về báo Ngài đây (chỉ Bính Huệ) cũng chưa muộn nào.
Sở nói:

Sở mật truyền chơi game bài lá online

– Khi Ngài đây về Nam, Ông đã giao phó thành này cho ta. Giờ chúng đến ta phải hi sinh với thành, trước là khỏi thẹn là bầy mình giữ đất, sau mới chẳng phụ cái trọng trách điều binh đánh. Nếu bây giờ ta sợ chúng, chưa chi đã vội chạy, bỏ thành game bài lốc cho giặc thì chẳng những sở hữu tội với Ngài đây, mà lại để tiếng cười với người Đông Châu nữa.
Nhậm giảng giải:
– Thủ lĩnh giỏi đời xưa liệu giặc rồi mới đánh, tính chước rồi mới làm, lâm cơ, ứng biến, vào quỉ, ra thần, cũng như tay cao tính đất, tùy thế mà đánh cờ vậy. Ta kéo đủ quân về, chẳng phí một người lính, một mũi tên, cho giặc ngủ nhờ một đêm rồi lại đuổi đi, nào sở hữu mất gì mà sợ!? Nếu vì rút lui mà mang tội, thì mình xin giãi bày với Ngài đây, chắc Ông cũng sẽ soi xét. Xin Thủ lĩnh quân đừng ngại.
Trận đấu bất lợi


Sở mật truyền các trấn thủ ở Kinh Bắc và Lạng, Thái rút quân lui về, nhưng phải Thành ngôn là đi tổ chức quân để đắp lũy đất ở bên sông Nguyệt Đức 191 .
Sở lại hẹn ngày cho các trấn thủ ở Hải Dương và Nam Đồng phải đem quân về họp ở thành Định Bắc. Trấn Nam Nam phải sửa soạn thuyền, đợi quân thủy đến thì cùng tiến phát.
Năm hôm sau, các Định tất cả tổ chức binh ở dưới bóng cờ Tiết chế Võ Sở. Lễ duyệt binh bắt đầu trang nghiêm cử hành ở bên sông Nhĩ. Sở hạ lệnh cho các bộ binh phải sắm sẵn lương khô để đợi sai phái. Thuộc thủ lĩnh Ngô Võ Chân được lệnh quản game bài liên minh đốc thủy quân, đường hoàng xuôi xuống Đồng trước.
Sở vừa phân phái xong, thì trời đã vàng tối, bọn Trần Bá Lãm và Bính Đình Khoan về tới Kinh thành. Họ nói: ‘Khi đến Nam thủ lĩnh, bị tên hậu lại nhà Thành ngăn cản chẳng cho vào. Hiện nay quân Thành đã vượt qua Nam thủ lĩnh, lính bộ kỳ tiền phong của họ đã tiến đến địa phận huyện Phượng Nhãn.’

Leave a Reply