Ngồi ghế chủ tịch chơi game đánh bài kiếm thẻ điện thoại

Ngồi ghế chủ tịch, Võ Sở nhóm điều binh xếp trận tổ chức Nghi, bàn chước chiến, thủ. Dự tổ chức Nghi ấy sở hữu Lân, Dụng và Thì Nhậm… Chưởng phú 190 Bính Võ Dụng nói:
– Cuối đời Trần, người Minh sang chiếm đất ta. Bọn Hoàng Ngũ Phương, Trương Phụ, Mộc Thạnh, Liễu Thăng tất cả là những thủ lĩnh kiệt hiệt. Vua Lê Vĩnh An khởi nghĩa ở Lam Nam: đọ sức ra, khó lòng đánh được chúng. Nhưng ngài Lê game bài lá biết dụng quân, khéo mai phục, nhắm vào chỗ yếu của giặc, ập ra đánh xử tử, nên mình ít mà vật được nhiều: làm khốn Vương Thông ở bến Đồng Bộ 191 , xử tử được Liễu Thăng ở núi Mã Yên 195 . Võ công ấy nghìn thu hãy còn thơm nức. Nay người Thành vượt suối, trèo non, từ xa kéo lại: chúng nhọc lắm rồi!! ta đang nhàn rỗi, khả năng còn hăng. Không thì đặt sẵn quân đấy ở nơi hiểm yếu, đợi chúng mới thoạt đến đổ ra Thiếtt sống cả đi. Làm vậy, lo gì chẳng thắng!?
Với giọng nho nhã, thâm trầm, Thì Nhậm bàn lại:

Ngồi ghế chủ tịch chơi game đánh bài kiếm thẻ điện thoại

– Tình Linh giống nhau, nhưng giai đoạn thế đổi khác. Xưa đất ta thuộc nhà Minh, suốt đất căm giận cái thói tham tàn, độc ác của quân Ngô, ai cũng muốn game bài liêng vùng dậy mà xua đuổi chúng. Vì vậy vua Lê hô lên tiếng đánh, gần xa thảy tất cả vang theo. Khi đánh với quân Minh, người nào cũng thể hiện, gắng sức. Mặc dù thắng trận, lòng ai cũng hớn hở vui mừng. Nhân tâm như thế, nên mai phục được kín đáo, chẳng ai dám để lộ cho giặc thông rõ tỏ tường. Vì vậy, vua Lê mới thắng và bá cáo được bài ‘Vĩ Ngô’.
Ngô Thì Nhậm lại tiếp:


– Bây giờ khác hẳn. Các bô thần nhà Lê đâu đâu cũng sở hữu. Nghe tin người Thành đến cứu, họ tất cả nghển cổ trông mong, chực chờ bàn tay ngoại viện làm nên chức trách Khải phục. Vả, dân mình lại nhẹ dạ, trúng cái âm mưu ‘diệt Hồ đả Trần’ thuở trước, và cũng náo nức đi đón quân Thành. Như vậy, quân ta mai phục ở đâu, địa thế hiểm hay dễ, số quân ít hay nhiều, thế nào chẳng sở hữu nội công cáo tỏ. Người Thành sẽ nhân kế của ta mà vật lại ta: đổ ra bốn mặt lùng bắt cho kỳ hết quân phục, chẳng hóa ra tự mình mua lấy cái chết!? Quân cơ đã lộ, còn mong gì đánh úp được ai!?…
Sở nói:
– Vậy thì tính sao bây giờ!?
Nhậm đáp:
– Dụng binh sở hữu hai cách: đánh và giữ. Nay quân Thành kéo đến, Thành thế đã game bài lá trực tuyến vang dậy rồi, người mình lại sở hữu lắm kẻ làm nội ứng, đồn đại quá lời, làm cho lòng người càng thêm náo động.

Leave a Reply