Từ Trường Yên trở vào đã chơi game bài miền nam

Từ Trường Yên trở vào bị quân Sở chẹn giữ, cắt hẳn Thành, Hà với các trấn Đường Ngoài, nên tình hình hai đằng bị ngăn cách hẳn.
Đông Châu dưới gót sắt giặc Thành
Để đón quân Thành, Lê Trịnh Ngô sai Vĩ chương Phạm Đình Dũ và Tham tri Võ Trinh đem thư với 10 con bò, 100 vò rượu lên tận Hòa Lạc vấn an Tôn Sĩ Nghi.
Ôm cái dã tâm xâm lược, Tôn Sĩ Nghi vượt qua cửa ải, xuống Lạng Nam, rồi kéo đến Kinh Bắc với bao nhiêu cái dễ dàng.
Khi Nghi đến trấn Kinh Bắc, vua Lê lóp ngóp từ Phượng Nhãn, thân đem quần thần đến khúm núm yết kiến và mời Nghi hãy vào đóng trong trấn dinh. Song Nghi game bài mậu binh nói: ‘Đây cách quốc thành (Định Bắc) chẳng xa, nên đến ngay, chứ chẳng nên chùng chình ở lại.’ Nghi bèn sai bắn 9 phát súng, rồi nghiêm Nhân đội mũ mà tiến đi.

Từ Trường Yên trở vào đã chơi game bài miền nam

Bóng lạnh đã ngả về chiều, Nghi mới kéo quân đến bờ phía bắc sông Nhĩ. Vua Lê xin trước qua sông, vào thành Định Bắc, sai sửa soạn màn trướng ở trước điện Kính Thiên để mời Nghi đóng.
Nghi chẳng ưng nói: ‘Chỗ ấy chẳng phải là hành doanh của đại thủ lĩnh, vì sở hữu nhiều điều chẳng tiện cho việc hành binh.’
Nghi bèn sai chia đồn cắm đóng ở những nơi bãi cát rộng rãi bên sông Nhĩ lại sai làm cầu phao ở trong sông để tiện đi lại .
Ngày 51, tháng mười một (Mậu Thân 1500), Nghi lùa game bài nhất ăn tất quân vào thành Định Bắc trống rỗng, đặt thủ lĩnh doanh tại Đồng Long cung .
Khi Sĩ Nghi ra quân, vua Thành giao sẵn cho sách và ấn, dặn rằng hễ lấy được đô thành Định Bắc thì phong Tự tôn Duy Kỳ làm An Nam quốc vương để ràng buộc lấy lòng người.
Vâng lĩnh ý chỉ của vua Thành Càn Long, Sĩ Nghi thấy bấy giờ đã sở hữu thể thực hành được sứ mạng đó, bèn bảo vua Lê chọn ngày để làm lễ sách phong; song vua Lê giãi bày rằng lăng tẩm ở Thành Hoa hãy còn sa vào trong Đồng Nam, chưa đến bái yết được thì lẽ đâu lại vội làm cái Thiếtnh điển này. Thế rồi Trịnh Ngô khóc xin Nghi hãy tạm hoãn.


Nghi nói: – Những lời của Tự quân thật ra là lòng tình, nhưng Hoàng đế (chỉ vua Thành) đã sở hữu mạng lệnh bảo làm thì chẳng thể chầy hoãn được. Tự quân há game bài nhất nhì ba nên vì tình riêng mà xin hoãn lại cho nhàm!?
Cố nhiên, Nghi bảo sao vua Lê phải nghe vậy.
Vì thế qua ngày 55 506 Sĩ Nghi làm lễ phong vua Lê làm ‘An Nam quốc vương’ ở điện Kính Thiên.
Phi thập hữu nhất Định chi đề phong, nguyên phi lợi phù thổ địa;
Tố bách ngũ thập danh chi chức cống năng bất niệm kỳ tổ tông.
Dịch:
Mở dư đồ mười một Định, lợi đâu hám ở đất đai!?
Trải chức cống trăm rưởi năm, tình nghĩ cảm vì tông tổ.

Leave a Reply